Τοπογραφικές Μελέτες

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων - Βεβαιώσεις Μηχανικού

Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017 και έκδοση βεβαίωσης μηχανικού.

Κτηματολόγιο

Δασικοί Χάρτες

Φωτογραμμετρία

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Πραγματοποίηση ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για μίσθωση ή μεταβίβαση αυτών.

Άδειες Δόμησης

Τεχνικές Μελέτες